Skip to content

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2564

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร พ.ศ. 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ศูนย์ทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา

(Center of Materials Testing in Civil Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปิดให้บริการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา ได้แก่ การให้บริการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการ (Lab Tests) การทดสอบในสนาม (In-situ Tests) และงานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้กับภาครัฐหรือเอกชน สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เบอร์ 038-10-2222 ต่อ 3356

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบปะกับบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบปะกับบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อชี้แจงเป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และห้องทำงาน เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากภาควิชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา บรรยายสรุปผลการดำเนินการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

Click Here
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดประกอบธุรกิจ วิศวกรที่ปรึกษา บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานทั้งใน กทม และต่างจังหวัด

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดประกอบธุรกิจ วิศวกรที่ปรึกษา บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง

(Construction Management & Consultant) อาคารชุดพักอาศัย โรงงาน โรงแรม หางสรรพสินค้า ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

1.ผู้จัดการโครงการ จำนวน 2 อัตรา

  • วศ.บ.โยธา หรือ ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพ

2.วิศวกรโครงการ 3 อัตรา

  • วศ.บ.โยธา , ไฟฟ้า , เครื่องกล
  • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ

3.วิศวกรสนาม 4 อัตรา

  • วศ.บ.โยธา , เครื่องกล , ไฟฟ้า
  • ยินดีรับน้องๆจบการศึกษาใหม่
  • มีใจมุ่งมั่น และพร้อมเรียนรู้งาน

ตำแหน่ง 1 และ 2 มีประสบการณ์งานอาคารชุดพักอาศัย ,โรงงาน หรือ โรงแรม

รองรับการขยายงานทั้งใน กทม และต่างจังหวัด พร้อมเริ่มงานได้ทันที

สนใจ Download ใบสมัครที่ www.22cm.co.th และกรอกรายละเอียดมาที่เมล์ eng.22cm@gmail.com

มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และเติบโตไปด้วยกันกับเราครับ

คุณธัชพล สิงห์นอก (พี่นัท)

กรรมการผู้จัดการ

ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์รุ่น 5 วิศวกรรมโยธารุ่น 1

Click Here
อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

ข่าววิจัย

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Regional-CES National Workshop in Thailand” ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Regional-CES National Workshop in Thailand-Promoting Regional Circulating and Ecological Sphere (Regional-CES): Concept for Resilient and Sustainable Communities in Thailand” จัดโดย Institute for Global Environmental Strategies (IGES) ร่วมกับ Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ณ AIT Conference centre ระหว่างวันที่ 20

Click Here
อ่านข่าววิจัยทั้งหมด

ออกแบบและจัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา