Skip to content

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2564

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร พ.ศ. 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ศูนย์ทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา

(Center of Materials Testing in Civil Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปิดให้บริการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา ได้แก่ การให้บริการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการ (Lab Tests) การทดสอบในสนาม (In-situ Tests) และงานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้กับภาครัฐหรือเอกชน สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เบอร์ 038-10-2222 ต่อ 3356

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตปัจจุบัน และคณาจารย์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนิสิต และคณาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcome, PLO) ให้กับนิสิตใหม่อีกด้วย

Click Here
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดประกอบธุรกิจ วิศวกรที่ปรึกษา บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานทั้งใน กทม และต่างจังหวัด

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดประกอบธุรกิจ วิศวกรที่ปรึกษา บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง

(Construction Management & Consultant) อาคารชุดพักอาศัย โรงงาน โรงแรม หางสรรพสินค้า ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

1.ผู้จัดการโครงการ จำนวน 2 อัตรา

  • วศ.บ.โยธา หรือ ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพ

2.วิศวกรโครงการ 3 อัตรา

  • วศ.บ.โยธา , ไฟฟ้า , เครื่องกล
  • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ

3.วิศวกรสนาม 4 อัตรา

  • วศ.บ.โยธา , เครื่องกล , ไฟฟ้า
  • ยินดีรับน้องๆจบการศึกษาใหม่
  • มีใจมุ่งมั่น และพร้อมเรียนรู้งาน

ตำแหน่ง 1 และ 2 มีประสบการณ์งานอาคารชุดพักอาศัย ,โรงงาน หรือ โรงแรม

รองรับการขยายงานทั้งใน กทม และต่างจังหวัด พร้อมเริ่มงานได้ทันที

สนใจ Download ใบสมัครที่ www.22cm.co.th และกรอกรายละเอียดมาที่เมล์ eng.22cm@gmail.com

มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และเติบโตไปด้วยกันกับเราครับ

คุณธัชพล สิงห์นอก (พี่นัท)

กรรมการผู้จัดการ

ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์รุ่น 5 วิศวกรรมโยธารุ่น 1

Click Here
อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

ข่าววิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นกลาง จากงาน BUU Researcher Day 2022

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นกลาง (อายุการปฏิบัติงาน 13-20 ปี) ผู้มีจำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และอยู่ใน Q1 สูงสุด และเป็น First/Corresponding Author ประจำปีการศึกษา 2564 จากงาน BUU Researcher Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Click Here
อ่านข่าววิจัยทั้งหมด

ออกแบบและจัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา