กฎกระทรวง วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แก้ไขปรับปรุง ฉบับล่าสุด 6 กรกฎาคม 2565

กฎกระทรวง วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แก้ไขปรับปรุง ฉบับล่าสุด 6 กรกฎาคม 2565 สำหรับพี่ๆศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป ภาคีวิศวกรผู้มีความประสงค์เลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และสามัญวิศวกรผู้มีความประสงค์เลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร ต้องมีการสะสมผลงานและยื่นผลงานการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม โดยผลงานที่ยื่นต้องเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1.งานให้คำปรึกษา

2.งานวางโครงการ

3.งานออกแบบและคำนวณ

4.งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

5.งานพิจารณาตรวจสอบ

6.งานอำนวยการใช้

โดยประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา แสดงไว้ใน หน้าที่ 19 ข้อ 6.