การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี พ.ศ.2564 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทำการประเมินในรูปแบบหนึ่งวัน (One-day Assessment) โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้

  1. ดร.ประทีป อูปแก้ว ประธานคณะกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภูวษา เรืองชีวิน กรรมการ
  3. คุณนิสรา ชมกลิ่น กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ได้คะแนนในภาพรวมเท่ากับ 4 (Adequate as Expected)