การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี พ.ศ.2564 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทำการประเมินในรูปแบบหนึ่งวัน (One-day Assessment) โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ
  2. อาจารย์ ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล กรรมการ
  3. นางสาววสุรี ฐิติวร กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ได้คะแนนในภาพรวมเท่ากับ 4 (Adequate as Expected)