กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องโยธา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องโยธา โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดกิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมการรับน้องใหม่นิสิตชั้นปีที่ 1 วิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 26 เชิงสร้างสรรค์ มีกิจกรรมแนะนำห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชา ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรแนะนำแต่ละห้องปฏิบัติการ เพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจและส่งเสริมความสามัคคีในภาควิชา