คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบปะกับบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบปะกับบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อชี้แจงเป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และห้องทำงาน เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากภาควิชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา บรรยายสรุปผลการดำเนินการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในปีงบประมาณที่ผ่านมา