คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Regional-CES National Workshop in Thailand” ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Regional-CES National Workshop in Thailand-Promoting Regional Circulating and Ecological Sphere (Regional-CES): Concept for Resilient and Sustainable Communities in Thailand” จัดโดย Institute for Global Environmental Strategies (IGES) ร่วมกับ Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ณ AIT Conference centre ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ ได้เข้าร่วมเสวนาถึงโอกาสในการประยุกต์ใช้ Circulating and Ecological Sphere (CES) ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยและภาคประชาสังคมเข้าร่วมในกิจการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้