คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานดังนี้

1. นายบรรณกร ขันตา นำเสนอบทความ “กำลังและความต้านทานการขัดสีของคอนกรีตที่ใช้เศษขยะพลาสติกแทนที่มวลรวมละเอียดบ้างส่วน”

2. Mr. Mengty Toeng นำเสนอบทความ “Compressive strength and thermal conductivity of concrete containing biochar and porous aggregate”

3. นางสาว บุษยการต์ แก้วแก่นฟ้า นำเสนอบทความ “คุณสมบัติกำลัง ความต้านทานคลอไรต์ และความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวของคอนกรีตเสริมเส้นใยพลาสติกโลหะ”

4. นางสาว ชนากานต์ อุ่นแก้ว นำเสนอบทความ “กำลังอัดและการนำความร้อนของมอร์ตาร์ที่มีเถ้าก้นเตาแทนที่มวลรวมละเอียดบ้างส่วน”

โดยการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ