นักศึกษาจาก Eastern Switzerland University of Applied Sciences เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 Mr.Dennis Voit นักศึกษาจาก Eastern Switzerland University of Applied Sciences และ Mr.Franz Gaehler, Designer and Leader จาก Happy Home Project เข้านำเสนอ Happy Home Project และหารือความร่วมมือในอนาคตระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Eastern Switzerland University of Applied Sciences โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน ร่วมหารือ

On May 23, 2022, Mr.Dennis Voit, a student from Eastern Switzerland University of Applied Sciences, and Mr.Franz Gaehler, Designer and Leader from Happy Home Project, presented Happy Home Project and discussed future collaboration between the Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Burapha University and Eastern Switzerland University of Applied Sciences with Assistant Professor Dr. Sitthiphat Eua-apiwat and Assistant Professor Dr. Srisunee Wutthiwongyothin joined the discussion.