ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวทีพัฒนาความร่วมมือภาคีสถาบันการศึกษา พื้นที่ชุมชนชายฝั่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวทีพัฒนาความร่วมมือภาคีสถาบันการศึกษา พื้นที่ชุมชนชายฝั่ง เพื่อแลกเปลี่ยนและออกแบบการทำงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่

  • ชุมชนบ้านท่ากลาง เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำรวญ จังหวัดระนอง
  • ชุมชนบ้านบางพัฒน์ เทศบาลตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
  • ชุมชนบ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง