ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ รับมอบเกียรติบัตร จากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้ารับมอบเกียรติบัตร จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมชุมชนสู่การจัดการตนเอง เวทีเสวนาวิชาการ การแสดงปาฐกถาพิเศษ และพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลและหน่วยงานในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์