ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมพัฒนา ยกระดับศักยภาพและการควบคุมงานก่อสร้างของช่างอาสาชุมชน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก จัดการฝึกอบรมพัฒนา ยกระดับศักยภาพและการควบคุมงานก่อสร้างของช่างอาสาชุมชน ระหว่างวันที่ 17 – 18  กันยายน 2565 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีช่างอาสาชุมชนจาก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี ตราด ชลบุรีและฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจำนวน 40 คน โดยมีหัวข้อและวิทยากรบรรยายดังนี้

  • ภาพรวมงานก่อสร้างและงานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย อ.ดร.อมรชัย ใจยงค์
  • งานวิศวกรรมฐานรากเบื้องต้น โดย ผศ.ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
  • วิศวกรรมปฐพีเบื้องต้น โดย ผศ.ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ
  • หลักพื้นฐานในการควบคุมงานก่อสร้าง โดย คุณณฐกร เชาว์ดีกรพันธ์ุ บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
  • แนวทางการถอดแบบและประเมินราคาก่อสร้าง โดยคุณอิทธิวัฒน์ กีรติวัฒนกุล บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
  • เทคนิคงานคอนกรีต โดย วิทยากรจาก CPAC
  • เทคนิคงานกระเบื้องและงานที่เกี่ยวเนื่อง โดย วิทยากรจาก จระเข้ คอร์ปอเรชั่น