รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นกลาง จากงาน BUU Researcher Day 2022

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นกลาง (อายุการปฏิบัติงาน 13-20 ปี) ผู้มีจำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และอยู่ใน Q1 สูงสุด และเป็น First/Corresponding Author ประจำปีการศึกษา 2564 จากงาน BUU Researcher Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี