ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและการจัดการจราจร (CONTRA) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.บูรพา ร่วมกับ บริษัท AIMSUN และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดโครงอบรมสัมมนาหัวข้อ “Real-Time Traffic Simulation Modelling”

ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและการจัดการจราจร (CONTRA) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.บูรพา ร่วมกับ บริษัท AIMSUN และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดโครงอบรมสัมมนาหัวข้อ “Real-Time Traffic Simulation Modelling”ให้กับวิศวกรและเจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประกอบด้วย ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ กองวางแผนและปฏิบัติการ และกองวิจัยและพัฒนา จำนวน 30 ท่าน ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการอธิบายถึงหลักการในการพัฒนา การทำงาน  ข้อมูลนำเข้าและ การประยุกต์ใช้ แบบจำลองสภาพจราจรแบบ Real-time อีกทั้งยังมีการแสดงตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีการใช้แบบจำลองดังกล่าว ในหลายประเทศด้วยกัน อาทิเช่น กรณีศึกษาโครงการ UK NEVFMA ในประเทศอังกฤษ กรณีศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และ กรณีศึกษาในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น โดยวิทยากรที่เข้าร่วมบรรยายได้แก่ Ms. Karen Cheng (Managing Director of Aimsun Singapore), Mr. Oscar Jiang (Regional Head of Business Development), ดร.นพคุณ บุญกระพือ และ ดร.รัฐพงศ์ มีสิทธิ์ (อาจารย์ ม.บูรพา ร่วมบรรยายและแปล)