ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและการจัดการจราจร (CONTRA) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้แบบจำลองจราจร ในงานด้านวิศวกรรมจราจร และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการวิเคราะห์และประเมินทางแยกสัญญาณไฟจราจร จากแบบจำลองจราจร

ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและการจัดการจราจร (CONTRA) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.บูรพา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขึ้น 2 โครงการ ได้แก่ พื้นฐานการใช้แบบจำลองจราจร ในงานด้านวิศวกรรมจราจร และการวิเคราะห์และประเมินทางแยกสัญญาณไฟจราจร จากแบบจำลองจราจร ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 ซึ่งในการจัดอบรมทั้ง 2 โครงการ ได้รับการตอบรับจากทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำเป็นอย่างดี ในการส่งวิศวกรจราจรเข้าร่วมอบรม อาทิเช่น A21 Consultant, Transcode Co.Ltd,
Asian Engineering Consultants (AEC), Professional Engineering Co.Ltd และ วิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
โดย ดร.นพคุณ บุญกระพือ ได้เป็นวิทยากรในการอบรมทั้งสองโครงการ ผลการประเมินโครงการจากผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ พบว่า ได้รับความรู้และความเข้าใจ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” และต้องให้มีการจัดอบรมในรูปแบบนี้มากยิ่งขึ้น ทางศูนย์ CONTRA ขอขอบคุณทุกท่านและมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และทางศูนย์ฯ จะพยายามจัด อบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านแบบจำลองที่ทันสมัย ต่อไป