ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและการจัดการจราจร (CONTRA) จัดอบรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน IT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร”

ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและการจัดการจราจร (CONTRA) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน IT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร” ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ให้กับทางเจ้าหน้าที่สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น โดยท่านผู้อำนวยการสำนักช่าง นายทศพล วงศ์อาษา ได้นำทีมวิศวกร สถาปนิก และทีมช่าง ของทางเทศบาลฯ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ โดย นางสาวยุวธิดา ยะนินทร ดร.นพคุณ บุญกระพือ และ ผศ.ดร.จรัญ ศรีชัย และ ร่วมเป็นวิทยากร