หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้รับการยกย่องให้เป็นหลักสูตรดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2565

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหลักสูตรดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย สำราญวานิช ประธานหลักสูตร รับมอบเกียรติบัตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมแสดงความยินดี