หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการ “ค่ายวิศวกรรมสำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564” ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการ “ค่ายวิศวกรรมสำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564” ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการและคณาจารย์ภาควิชาควบคุมดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ผลการดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย