อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก มอบหนังสือ “ธรณีวิทยาวิศวกรรม” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก ที่ได้กรุณามอบหนังสือ “ธรณีวิทยาวิศวกรรม” ซึ่งแต่งโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี  หอมดี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นตัวแทนรับมอบ