อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับทุนจาก ThaiSC เป็นหนึ่งในจำนวน 10 โครงการนำร่องเพื่อใช้ LANTA Supercomputer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับการสนับสนุนจาก ThaiSC Pioneer Program ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การลดขนาดข้อมูลความละเอียดสูงแบบพลวัตจากฐานข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก CMIP6 ด้วยแบบจำลอง WRF (High Resolution Dynamical Downscaling of CMIP6 Global Climate Models using WRF model)” เพื่อใช้ LANTA Supercomputer ในงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสำคัญและเร่งด่วน

รายละเอียดเพิ่มเติม