โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ฉลองครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับชมรมศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ฉลองครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา

กิจกรรมช่วงเช้า

บวงสรวงพระวิษณุกรรมและ สักการะศาลตายาย ทำบุญเลี้ยงพระ และพระสงฆ์เจิมหมุดที่ระลึกฉลองครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา

กิจกกรรมช่วงบ่าย

ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จมาส่งผ่านแรงบัลดาลใจให้นิสิตปัจจุบัน โดยมีรายนามของศิษย์เก่าที่เข้าร่วมเป็นวิทยาการ ดังนี้

  1. นายธัชพล สิงห์นอก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 บรรยายในหัวข้อบทบาทวิศวกรโยธาในงานที่ปรึกษา
  2. นายนายชัชชัย คุปต์รุจิวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 บรรยายในหัวข้อบทบาทวิศวกรวิศวกรโยธานักพัฒนา
  3. นายธีรภาพ อภัยรัตน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 บรรยายในหัวข้อ บทบาทของวิศวกรโยธาในงานปิโตรเลียม
  4. นางสาวรัตนาวดี ภู่ขำ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 บรรยายในหัวข้อ บทบาทของวิศวกรโยธาในงานราชการ
  5. นายศุภชัย เชื้อเกตุ ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 13 บรรยายในหัวข้อวิศวกรโยธาผู้มากความสามารถ
  6. นายวรท บุญมี ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 22 บรรยายในหัวข้อ บทบาทของวิศวกรโยธารุ่นใหม่

กิจกรรมช่วงเย็น

งานเลี้ยงฉลองครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสนี้ได้มีการประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. นายธัชพล สิงห์นอก ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ ศิษย์เก่าดีเด่
  2. นายธเนศร์ เจริญชัย ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการทำคุณประโยชน์ให้สังคม และ
  3. ดร. กุลชาติ บริบูรณางกูร ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

บริษัท ภาคิน คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด

บริษัท เค.อาร์.ซี.สตีล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอ ดี จี สแคฟโฟลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บี-เทค พร้อคเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ซีเอ็น บิลด์ จำกัด

บริษัท เภตราวาณิชย์ จำกัด

KJ Survey and Consultant Co., Ltd.

บริษัท ซี เอช ซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์ทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา (CTCE)

ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและการจัดการจราจร (CONTRA)

ศูนย์ความยั่งยืนวิศวกรรมระบบเมืองและการขนส่ง (SUSET)