การประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก ที่อาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 และ23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการวิชาการ, และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม