ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นภาควิชาลำดับที่ 3 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมโยธาและมีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ หลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชารอง คือ  วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง และวิศวกรรมด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาในปัจจุบัน

ในปีการศึกษา 2549 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง (CMTech) และในปีการศึกษา 2555 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีงานก่อสร้างและงานโยธา