ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นภาควิชาลำดับที่สามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับนิสิตเข้าศึกษา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมโยธาและมีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ โดยสอนให้บัณฑิตมีความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งและการจราจร วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้างและวิศวกรรมด้านอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาใน

ปัจจุบัน ภาควิชาฯ เปิดสอนจำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตโดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเรียนการสอน  มีห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอนกรีตและโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต รวมทั้งยังสามารถตอบสนองต่อการให้บริการด้านวิชาการกับสังคมด้วย ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจำจำนวน 22 คน และอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่สายสนันสนุนวิชาการ 5 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน