ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบไปด้วย 5 สาขาและ 1 สำนักงาน มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 27 ท่าน ดังนี้

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขับเคลื่อนโดยคณะทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 6 คณะทำงาน โดยสามารถแบ่งออกตามภารกิจที่ร่วมกันรับผิดชอบ ดังนี้