ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่: 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20131 ประเทศไทย

Address: 169 Longhard Bangsaen Rd., Saensook, Muang, Chonburi, 20131 Thailand

Tel.: 0-3810-2222 ต่อ 3340