สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

รศ.ดร. ทวีชัย สำราญวานิช

E-mail: twc(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering), Thammasat University, 2004
 • M.Eng. (Structural Engineering), AIT, 1997
 • B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 1995

ความเชี่ยวชาญ: การใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมในงานคอนกรีต, การซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน, วัสดุก่อสร้าง, ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล, การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต, อายุการใช้งานโครงสร้างคอนกรีต, คอนกรีตเสริมเส้นใย

รศ.ดร. วิเชียร ชาลี

E-mail: wichean(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engieering), KMUTT, 2008
 • M.Eng. (Structural Engineering), KMUTT, 2002
 • B.Eng. (Civil Engineering), Khon Khan University, 1998

ผศ.ดร. อานนท์ วงษ์แก้ว

E-mail: arnonw(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering), University of Michigan, 2001
 • M.Sc. (Civil Engineering), Vanderbilt University, 1996
 • BB.Eng. (Civil Engineering), KMUTT, 1992

ผศ.ดร. วีรพร พงศ์ติณบุตร

E-mail: weeraporn(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 2012
 • M.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 2006
 • B.Eng. (Civil Engineering), Prince of Songkla University, 2001

ผศ.ดร. พัทรพงษ์ อาสนจินดา

E-mail: pattarapong(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 2008
 • M.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 2004
 • B.Eng. (Civil Engineering), Chiangmai University, 2002

ความเชี่ยวชาญ: Structural dynamics, Vibration control of structures, Identification of structural system, Weigh-In-Motion

อ.ดร. อมรชัย ใจยงค์

E-mail: jaiyong(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 2010
 • M.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 2005
 • B.Eng. (Civil Engineering), Mahidol University, 2000

ผศ.ดร. จรัญ ศรีชัย

E-mail: srechai(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, Thailand, 2014
 • M.Eng. (Civil Engineering), King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand, 2008
 • B.Eng. (Civil Engineering), King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand, 2006

ความเชี่ยวชาญ: Seismic Behavior and Design of Structures, Seismic Evaluation of Structures, Retrofitting and Strengthening of Reinforced Concrete and Masonry Structures

อ.ดร. ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

E-mail: thidaporn(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering), จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2559
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548
สาขาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

ผศ.ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์

E-mail: suramesp(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Traffic and Transportation Engineering), Chulalongkorn University, 2006
 • M.Eng. (Transportation Engineering), Chulalongkorn University, 2000
 • B.Eng. (Survey Engineering), Chulalongkorn University, 1995

อ. ดร.เที่ยง ชีวะเกตุ

E-mail: tieng(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering) KMUTT, 2012
 • M.Eng. (Public Works Engineering), University of Florida
 • B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 1995

อ.ดร. นพคุณ บุญกระพือ

E-mail: noppakun(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Doctor of Philosophy, (Ph.D.) Civil Engineering (Transportation and Traffic Engineering), The University of Queensland, Australia, 2010
 • Master of Engineering (M.Eng.) Civil Engineering (Transportation and Traffic Engineering), Asia Institute of Technology (AIT) , 2000
 • B.Eng. (Civil Engineering), Khon Khan University, 1996

ความเชี่ยวชาญ: Traffic simulation (i.e. AIMSUN, VISSIM, Paramics), Intersection Signalised design (SIDRA Intersection), Environmental (SIDRA Trips)

อ.ดร. ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์

E-mail: piti(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 2011
 • M.Eng (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 2006
 • B.Eng (Transportation Engineering), Suranaree University of Technology, 2001

ความเชี่ยวชาญ: Traffic Impact Analysis, Advance Traveler Information System, Freeway Management, Public Transit: Operation and Design, Energy Conservation and Emission Reduction Strategies

อ.ดร. รัฐพงศ์ มีสิทธิ์

E-mail: ratthaphong.me(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • PhD in Civil Engineering (Railways), University of Nottingham, 2019.
 • MSc in Railway systems engineering and integration (Distinction), University of Birmingham, 2015.
 • MEng in Transportation Engineering, Asian Institution of Technology (AIT), 2012.
 • BEng in Civil Engineering (1st Honour), Prince of Songkla University, 2010.
สาขาวิศวกรรมปฐพี

รศ.ดร. สยาม ยิ้มศิริ

E-mail: ysiam(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Soil Mechanics), University of Cambridge, UK, 2001
 • M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand, 1994
 • B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, Thailand, 1992

ความเชี่ยวชาญ: Soil mechanics, Geotechnical engineering

ผศ.ดร. วรรณวรางค์ รัตนานิคม

E-mail: wanwarangr(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering, International Program), Chulalongkorn University, 2012
 • B.Eng (Civil Engineering, First class honors), Burapha University, 2005

ความเชี่ยวชาญ: วิศวกรรมปฐพี

ผศ.ดร. สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์

E-mail: sitthiphat(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 2013
 • B.Eng. (Civil Engineering), Burapha University, 2003

ผศ.ดร. ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ

E-mail: piyachatc(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • D.Eng. (Civil Engineering), Tongji University, China, พ.ศ. 2556
 • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2551
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2547

สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

ผศ.ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์

E-mail: petcharatl(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering (International Program)), Chulalongkorn University Thailand, 2013
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 2548
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 2541

ความเชี่ยวชาญ: Construction Engineering and Management, Information Technology in Construction, Construction Innovation, Safety, Augmented Reality, Virtual Reality

อ.ดร. ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์

E-mail: patraporn.po(at)eng.buu.ac.th

สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

ผศ.ดร. ชาญยุทธ กาฬกาญจน์

E-mail: chanyut(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil Engineering), University of Florida, Gainesville, USA.
 • M.Eng. (Water Resources Engineering) 2004, Kasetsart University, Thailand.
 • B.Eng. (Irrigation Engineering) 1998, Kasetsart University, Thailand.
 • B.Eng. (Civil Engineering) 1999, Kasetsart University, Thailand.

ความเชี่ยวชาญ: Water Resources Management, Groundwater Hydraulics, Groundwater and Subsurface Contamination, Hydraulic Engineering , Decision Support in Water Resources Engineering, Environmental Hydrology, Surface Hydrology and Hydrogeology

ผศ.ดร. ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง

E-mail: thamnoon(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • D.Eng. (Coastal Engineering) Yokohama National University, 2007
 • M.Eng. (Coastal Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand, 2001
 • B.Eng. (Civil Engineering), Khon Kaen University, Thailand, 1998

ความเชี่ยวชาญ: Coastal Engineering, Hydraulic Engineering

ผศ.ดร. ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน

E-mail: srisunee.wu(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • Ph.D. (Civil and Environmental Engineering), University of California,USA พ.ศ. 2559
 • วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549
 • วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
อาจารย์พิเศษ

อาจารย์ เอนก ชมวงศ์

E-mail: Anake(at)eng.buu.ac.th

ระดับการศึกษา :

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2525
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 2519

ความเชี่ยวชาญ: วิศวกรรมโครงสรา้ง