ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1นายวิศิษฎ์ พิทยาธาราธรประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา17 ธ.ค. 40 – 31 พ.ค. 45
2นายธรรมนูญ รัศมีมาสเมืองประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 มิ.ย. 45 – 10 ม.ค. 45
3นายธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา11 ม.ค. 45 – 31 ธ.ค. 45
4นายประวัติ ตั้งศิริวัฒนากุลหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา2 ม.ค. 46 – 1 ม.ค. 50
5นายประวัติ ตั้งศิริวัฒนากุล รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2 ม.ค. 50 – 31 ม.ค. 54
6นายอานนท์ วงษ์แก้วหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 ก.พ. 50 – 31 ม.ค. 54
7นายอานนท์ วงษ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 ก.พ. 54 – 25 ก.พ. 57
8นายอาณัติ ดีพัฒนารักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 26 ก.พ. 57 – 28 ก.พ. 57
9นายพัทรพงษ์ อาสนจินดารักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
1 มี.ค. 57 – 31 มี.ค. 57
1 เม.ย. 57 – 30 เม.ย. 61
10นายชาญยุทธ กาฬกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา1 พ.ค. 61 – 31 มี.ค. 65
11นายสิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 เม.ย. 65 – 31 ม.ค. 66