ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Civil Engineering)

อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Civil Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ.2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 • สภาวิศวกรเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 รับรองสำหรับผู้เข้าศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2565

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรโยธา
 2. วิศวกรสำรวจ
 3. วิศวกรควบคุมงาน
 4. วิศวกรโครงการ
 5. วิศวกรที่ปรึกษา
 6. นักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 7. ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. ผู้ประกอบการในสายงานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรโยธา หรืองานอื่นๆที่ใช้ทักษะความรู้ทางวิศวกรรม ซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งผลิตวิชาชีพวิศวกรที่มีคุณลักษณะที่สำคัญได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความสื่อสัตย์ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะการปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพในระดับสากล เพื่อเป็นกำลังของชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน”


ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผลิตวิศวกรโยธา ซึ่งอาชีพวิศวกรเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก วิศวกรเป็นวิชาชีพที่ต้องมีการควบคุมให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยอาชีพวิศวกรเป็นหนึ่งอาชีพที่สามารถทำงานข้ามชาติได้ในภูมิภาคอาเซียน จึงจำเป็นต้องผลิตบัณฑิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพสูง และสามารถสื่อสารและทำงานได้ในระดับสากล  ซึ่งหลักสูตรนี้สนับสนุนการศึกษาในลักษณะสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด


ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะ ดังนี้

 1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมโยธา เพื่อกำหนดกรอบความคิดของแบบจำลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและประยุกต์วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงานได้
 2. สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
 3. สามารถหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานและกระบวนการทางวิศวกรรมตามความต้องการและข้อกำหนดงานโดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
 4. สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล
 5. สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น
 6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้นำกลุ่มได้
 7. สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมวิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกคำสั่งและรับคำสั่งงานได้อย่างชัดเจน
 8. มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 9. มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
 10. มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
 11. ตระหนักถึงความจำเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

1.1.1) ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต

1.1.2) ภาษาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต

1.5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต

2.1 หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 47 หน่วยกิต

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 26 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 51 หน่วยกิต

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร