ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ของศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและการจัดการจราจร (CONTRA)

ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและการจัดการจราจร (CONTRA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้แบบจำลองจราจรเหมือนจริง งานด้านวิศวกรรมจราจร” ในวันที่ 22 กันยายน 2565 และ การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพทางแยกจากแบบจำลองจราจร” ในวันที่ 23 กันยายน 2565