ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Construction and Infrastructure Management Engineering

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน ) | วศ.ม. (
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน )

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Construction and Infrastructure Management Engineering) | B.Eng. (
Construction and Infrastructure Management Engineering )

ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งสร้างบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ขั้นสูง ในการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

จำนวนหน่วยกิต: ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร: เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท