ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Civil Engineering

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) | วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Civil Engineering) | M.Eng. (Civil Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถขั้นสูง รวมถึงมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธา ให้สามารถดาเนินงานวิจัยโดยบูรณาการความรู้ ประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม

จำนวนหน่วยกิต: ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร: เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี