ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) | ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering | Ph.D. (Civil Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถขั้นสูง รวมถึงมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธา ให้สามารถดาเนินงานวิจัยโดยบูรณาการความรู้ ประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม

จำนวนหน่วยกิต: ไม่น้อยกว่า 48 สำหรับแบบที่ 1.1 และ 2.1 และ 72 หน่วยกิต สำหรับแบบที่ 1.2 และ 2.2

รูปแบบหลักสูตร: เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี และโท-เอก 4 ปี