กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ในโอกาสที่นิสิตได้กลับมาเรียนยังที่ตั้ง ภายหลังจากการคลี่คลายการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนิสิต และมีกิจกรรมถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcome, PLO) ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 อีกด้วย