กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนิสิต และมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต การอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมทั้งมีกิจกรรมฉายภาพอนาคตของการประกอบอาชีพภายหลังจากจบหลักสูตร พร้อมทั้งถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcome, PLO) ให้กับนิสิตใหม่ด้วย นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายเกตุพิชญ์ศิษฏ์ คุ้มภัย นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา