กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตปัจจุบัน และคณาจารย์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนิสิต และคณาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcome, PLO) ให้กับนิสิตใหม่อีกด้วย